โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพตำบลหนองไผ่ หลักสูตร”การศึกษาดูงานการเลี้ยงหอยเซอร์รี่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ บ้านดอนแตง ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3

Posted by:

DX-2000U_20200715_145214 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคักเลือก

Posted by:

DX-2000U_20200710_113712 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

0

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานเทศบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

Posted by:

ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ การป

0
Page 1 of 34 12345...»