โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพตำบลหนองไผ่ หลักสูตร”การศึกษาดูงานการเลี้ยงหอยเซอร์รี่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ บ้านดอนแตง ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3

Posted by:

DX-2000U_20200715_145214 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคักเลือก

Posted by:

DX-2000U_20200710_113712 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

0