โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพตำบลหนองไผ่ หลักสูตร”การศึกษาดูงานการเลี้ยงหอยเซอร์รี่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ บ้านดอนแตง ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี

Posted by:

0

Add a Comment