ประวัติและตราสัญลักษณ์ 

 

ความเป็นมา

             ความเป็นมาเทศบาลตำบลหนองไผ่ ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นเทศบาลตำบลหนองไผ่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2551การจัดตั้ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นเทศบาลตำบลหนองไผ่ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551ที่ตั้ง ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41330 โทร. 042 – 207708 อาณาเขต เทศบาลตำบลหนองไผ่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองอุดรธานี ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมือง อุดรธานี ไปจังหวัดขอนแก่นประมาณ 19 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ติดกับตำบลต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับตำบลโนนสูง, ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีทิศใต้ ติดกับตำบลห้วยสามพาด กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานีทิศตะวันออก ติดกับตำบลนาม่วง กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานีทิศตะวันตก ติดกับตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

GraphicKorea09การจัดตั้ง

             ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นเทศบาลตำบลหนองไผ่ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551

GraphicKorea09ที่ตั้ง

ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41330 โทร. 042 – 207708

GraphicKorea09อาณาเขต

             เทศบาลตำบลหนองไผ่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองอุดรธานี ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมือง อุดรธานี ไปจังหวัดขอนแก่นประมาณ 19 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ติดกับตำบลต่างๆ ดังนี้
             ทิศเหนือ ติดกับตำบลโนนสูง, ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
             ทิศใต้ ติดกับตำบลห้วยสามพาด กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
             ทิศตะวันออก ติดกับตำบลนาม่วง กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
             ทิศตะวันตก ติดกับตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

GraphicKorea09เขตการปกครอง 

ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน ดังนี้
1 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1
2 บ้านแม่นนท์ หมู่ที่ 2
3 บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3
4 บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 4
5 บ้านหนองตะไก้เหนือ หมู่ที่ 5
6 บ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ 6
7 บ้านหนองตะไก้น้อย หมู่ที่ 7
8 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8
9 บ้านทอนกลาง หมู่ที่ 9
10 บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 10
11 บ้านนาทองคำ หมู่ที่ 11
12 บ้านหนองตะไก้ไต้ หมู่ที่ 12
             ตำบลหนองไผ่มีพื้นที่ทั้งหมด 39 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 8,886 คน เป็นชาย 4,420 คน เป็นหญิง 4,466 คน จำนวนครัวเรือน 1,403 ครัวเรือน

GraphicKorea09สภาพภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             ตำบลหนองไผ่ มีลักษณะภูมิปะเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ มีแหลงน้ำที่สำคัญ ได้แก่

the-than79ทรัพยากรน้ำ

1. หนองนาตาล มีพื้นที่ ประมาณ 800 ไร่ หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 4, บ้านหนองตะไก้เหนือ หมู่ที่ 5, บ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ 6, บ้านหนองตะไก้น้อย หมู่ที่ 7, บ้านหนองตะไก้ใต้ หมูที่ 12
2. หนองหิน มีพื้นที่ ประมาณ 95 ไร่ หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1, บ้านหนองหิน หมูที่ 8
3. โคกหนองไฮ  มีพื้นที่ ประมาณ 127 ไร่ ประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8
4. หนองกะเดา  มีพื้นที่ ประมาณ 18 ไร่ ประชาชนที่ได้ที่ใช้ประโยชน์ ได้แก่ บ้านทอนกลาง หมู่ที่ 9

the-than79ทรัพยากรป่าไม้

             พื้นที่ตำบลหนองไผ่ มีพื้นที่ป่าไม้เป็นบางส่วน และได้ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ตามที่สาธารณะต่างๆ เพื่อรักษาสภาพล้อมให้ดีขึ้น

the-than79สิ่งแวดล้อม

             ผลการพยายามรงค์ พื้นฟูสภาพป่า แหล่งน้ำ พร้อมทั้งการป้องกันและปราบปรามผู้ บุกรุกที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังทำให้สภาพแวดล้อม ตามธรรมชาติมีสภาพที่ดีและมีความุดมสมบรูณ์ขึ้น ด้านอากาศดี แหล่งน้ำมีคุณภาพ 

GraphicKorea09ด้านเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพ

             ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากสภาพพื้นดินมีความเหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ พืชสวนและการเลี้ยงสัตว์
เกษตรกรรม ประมาณ70 %
รับจ้าง ประมาณ10 %
เลี้ยงสัตว์ ประมง ประมาณ15%
ธุรกิจ ค้าขายและอื่นๆ ประมาณ 5%

the-than79 เกษตรกรรม

ได้แก่ ทำไร่ ทำนา ทำสวน
จำนวนครัวเรือนภาคเกษตรกรรม 921 ครัวเรือน
ผลผลิตเฉลี่ย 350 กิโลกรัม/ไร่
พื้นที่ทำนาทั้งหมด 28,934 ไร่

the-than79 การอุตสาหกรรม

ได้แก่
มีโรงสีข้าว 8 แห่ง

the-than79 การพาณิชย์ – การบริการ

ได้แก่
สถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่ 1 สถานี
ร้านค้าขนาดใหญ่ 1 แห่ง

GraphicKorea09เขตการปกครอง

 ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน ดังนี้
1. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1
2. บ้านแม่นนท์ หมู่ที่ 2
3. บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3
4. บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 4
5. บ้านหนองตะไก้เหนือ หมู่ที่ 5
6. บ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ 6
7. บ้านหนองตะไก้น้อย หมู่ที่ 7
8. บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8
9. บ้านทอนกลาง หมู่ที่ 9
10.บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 10
11. บ้านนาทองคำ หมู่ที่ 11
12. บ้านหนองตะไก้ไต้ หมู่ที่ 12
             ตำบลหนองไผ่มีพื้นที่ทั้งหมด 39 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 8,886 คน เป็นชาย 4,420 คน เป็นหญิง 4,466 คน จำนวนครัวเรือน 1,403 ครัวเรือนสภาพภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลหนองไผ่ มีลักษณะภูมิปะเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ มีแหลงน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ทรัพยากรน้ำ 1.หนองนาตาล มีพื้นที่ ประมาณ 800 ไร่ หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 4, บ้านหนองตะไก้เหนือ หมู่ที่ 5, บ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ 6, บ้านหนองตะไก้น้อย หมู่ที่ 7, บ้านหนองตะไก้ใต้ หมูที่ 12 2.หนองหิน มีพื้นที่ ประมาณ 95 ไร่ หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1, บ้านหนองหิน หมูที่ 8 3.โคกหนองไฮ มีพื้นที่ ประมาณ 127 ไร่ ประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 4.หนองกะเดา มีพื้นที่ ประมาณ 18 ไร่ ประชาชนที่ได้ที่ใช้ประโยชน์ ได้แก่ บ้านทอนกลาง หมู่ที่ 9 ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ตำบลหนองไผ่ มีพื้นที่ป่าไม้เป็นบางส่วน และได้ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ตามที่สาธารณะต่างๆ เพื่อรักษาสภาพล้อมให้ดีขึ้น สิ่งแวดล้อม ผลการพยายามรงค์ พื้นฟูสภาพป่า แหล่งน้ำ พร้อมทั้งการป้องกันและปราบปรามผู้ บุกรุกที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังทำให้สภาพแวดล้อม ตามธรรมชาติมีสภาพที่ดีและมีความุดมสมบรูณ์ขึ้น ด้านอากาศดี แหล่งน้ำมีคุณภาพ ด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากสภาพพื้นดินมีความเหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ พืชสวนและการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรรม ประมาณ 70 % รับจ้าง  ประมาณ 10 % เลี้ยงสัตว์ ประมง  ประมาณ 15% ธุรกิจ ค้าขายและอื่นๆ ประมาณ 5% เกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่ ทำนา ทำสวน จำนวนครัวเรือนภาคเกษตรกรรม  921     ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย  350     กิโลกรัม/ไร่ พื้นที่ทำนาทั้งหมด     28,934     ไร่ การอุตสาหกรรม ได้แก่ มีโรงสีข้าว  จำนวน 8     แห่ง การพาณิชย์ – การบริการ ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่ จำนวน 1 สถานี ร้านค้าขนาดใหญ่  จำนวน    1    แห่ง