ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน 

bg69

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

การโทรคมนาคม

การไฟฟ้า

แหล่งน้ำธรรมชาติ

หนองน้ำตาล

 มีพื้นที่ ประมาณ 800 ไร่ หมู่บ้านที่ได้รับประโยชนได้แก่
1
บ้านหนองตะไก้
หมู่ที่ 4
2
บ้านหนองตะไก้เหนือ
หมู่ที่ 5
3
บ้านหนองนาเจริญ
หมู่ที่ 6
4
บ้านหนองตะไก้น้อย
หมู่ที่ 7
5
บ้านหนองตะไก้ใต้
หมู่ที่ 12

หนองหิน 

มีพื้นที่ ประมาณ 95 ไร่  ได้แก่
1
บ้านหนองไผ่
หมู่ที่ 1
2
บ้านหนองหิน
หมู่ที่ 8

โคกหนองไฮ

 มีพื้นที่ ประมาณ 127 ไร่ ประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์ ได้แก่
 1
บ้านหนองหิน
หมู่ที่ 8

หนองกะเดา

 มีพื้นที่ ประมาณ 18 ไร่ ประชาชนที่ไ้ด้ที่ใช้ประโยชน์ ได้แก่
 1
บ้านทอนกลาง
หมู่ที่ 9

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

การให้บริการจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

bg69