ลักษณะสังคม 

bg69
ประชากรทั้งหมด
จำนวน
8,862
คน
ประชากรชาย
จำนวน
4,178
คน
ประชากรหญิง
จำนวน
4,684
คน
ครัวเรือน
จำนวน
2,437
ครัวเรือน
                   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากสภาพพื้นดินมีความเหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ พืชสวนและการเลี้ยงสัตว์
ครัวเรือนภาคเกษตรกรรม
จำนวน
921
ครัวเรือน
bg69