ลักษณะเศรษฐกิจ

bg69

GraphicKorea09ด้านเศรษฐกิจ

the-than79การประกอบอาชีพ

             ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากสภาพพื้นดินมีความเหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ พืชสวนและการเลี้ยงสัตว์
เกษตรกรรม
ประมาณ70 %
รับจ้าง
ประมาณ10 %
เลี้ยงสัตว์ ประมง
ประมาณ15%
ธุรกิจ ค้าขายและอื่นๆ
ประมาณ 5%

the-than79เกษตรกรรม

 ได้แก่ ทำไร่ ทำนา ทำสวน
จำนวนครัวเรือนภาคเกษตรกรรม
921
ครัวเรือน
ผลผลิตเฉลี่ย
350
กิโลกรัม/ไร่
พื้นที่ทำนาทั้งหมด
28,934
ไร่

the-than79การอุตสาหกรรม

 ได้แก่
มีโรงสีข้าว
8
แห่ง

the-than79การพาณิชย์ – การบริการ

 ได้แก่
สถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่
1
สถานี
ร้านค้าขนาดใหญ่
1
แห่ง
bg69