ลักษณะทรัพยากร

bg69

GraphicKorea09ตำบลหนองไผ่ 

            มีลักษณะภูมิปะเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ มีแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่

the-than79ทรัพยากรน้ำ

424-13หนองนาตาล

 มีพื้นที่ ประมาณ 800 ไร่ หมู่บ้านที่ได้รับประโยชนได้แก่
1 บ้านหนองตะไก้ หมุ่ที่ 4
2
บ้านหนองตะไก้เหนือ
หมู่ที่ 5
3
บ้านหนองนาเจริญ
หมู่ที่ 6
4
บ้านหนองตะไก้น้อย
หมู่ที่ 7
5
บ้านหนองตะไก้ใต้
หมู่ที่ 12

424-13หนองหิน

 มีพื้นที่ ประมาณ 95 ไร่  ได้แก่
1
บ้านหนองไผ่
หมู่ที่ 1
2
บ้านหนองหิน
หมู่ที่ 8

424-13โคกหนองไฮ

มีพื้นที่ ประมาณ 127 ไร่ ประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์ ได้แก่
 1
บ้านหนองหิน
หมู่ที่ 8

424-13หนองกะเดา

มีพื้นที่ ประมาณ 18 ไร่ ประชาชนที่ได้ที่ใช้ประโยชน์ ได้แก่
 1
บ้านทอนกลาง
หมู่ที่ 9

the-than79 ทรัพยากรป่าไม้

          พื้นที่ตำบลหนองไผ่ มีพื้นที่ป่าไม้เป็นบางส่วน และได้ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ตามที่สาธารณะต่างๆ เพื่อรักษาสภาพล้อมให้ดีขึ้น

the-than79 สิ่งแวดล้อม

          ผลการพยายามรงค์ พื้นฟูสภาพป่า แหล่งน้ำ พร้อมทั้งการป้องกันและปราบปรามผู้ บุกรุกที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังทำให้สภาพแวดล้อม ตามธรรมชาติมีสภาพที่ดีและมีความุดมสมบรูณ์ขึ้น ด้านอากาศดี แหล่งน้ำมีคุณภาพ
   bg69