ข้อมูลประชากร

bg69

ประชากรตำบลหนองไผ่

มีประชากรทั้งหมด
8,886 คน
ชาย
4,420 คน
หญิง
4,466 คน
จำนวนครัวเรือน
1,403 ครัวเรือน


เขตการปกครอง  

ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน ดังนี้
ลำดับที่    
 ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่   
1
บ้านหนองไผ่
1
2
บ้านแม่นนท์
2
3
บ้านหนองบัวเงิน
3
4
บ้านหนองตะไก้
4
5
บ้านหนองตะไก้เหนือ
5
6
บ้านหนองนาเจริญ
6
7
บ้านหนองตะไก้น้อย
7
8
บ้านหนองหิน
8
9
บ้านทอนกลาง
9
10
บ้านหนองบัวทอง
10
11
บ้านนาทองคำ
11
12
บ้านหนองตะไก้ไต้
12
bg69