4100_001

นายเล็ก  สรวงศิริ
กำนันตำบลหหนองไผ่
4100_002

นายบุญจันทร์ ประจงบัว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1
4100_001

นายสุรชัย พิมพสุด
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
4100_002

นางยุพาพร รักษาภักดี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
4100_001

นายประไพ คำวิโส
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
4100_002

นายคำบุน ลินทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
4100_001

นายอุทัย วรรณศิลป์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
4100_002

นายคำอ้อย มหาไชย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
4100_001

นายสุนทร แสนมา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
4100_002

นายสงบ เนื่องสม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
4100_001

น.ส.ดัชนี บัวลูน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
4100_002

นายอุดมทรัพย์ คำสามารถ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12