นายพิชัยยุทธ  เบ้าทองหล่อ

ปลัดเทศบาล

 

 

 

 

 

นางศิรินภา วินทะไชย

รองปลัดเทศบาล

ว่าที่ร้อยโท สมพร อยู่เจริญ

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

 

นางสุธนี หัวดอน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอนันต์ ไชยภักดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

นายมนตรี ดอนชารี

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผน