4100_001

นางสุภัสสรา   พิจิตรศิริ
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
4100_001

นางสาวดวงเนตร  เรืองเดช
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
4100_001

นายยุทธนา  ลุพรหมมา
พนักงานขับรถขยะ
4100_001

นายมนตรี   กูดทา
พนักงานจ้างทั่วไป
4100_001

นางจันทร์แรม  ศิริมาตร
พนักงานจ้างทั่วไป
4100_001

นายจีรภัทร  ภูทองจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
4100_001

นางสำเนาว์  จันทจร
พนักงานจ้างทั่วไป
4100_001

นายนิพล  วงศ์นันท์
พนักงานขับรถยนต์หกล้อ

groupphoto8_4 groupphoto8_3 groupphoto8_2 groupphoto8_1