4100_001

นายสมัคร ราชบัวศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

groupphoto10_13