4100_001

นายจำรัส ดีไร่
ผู้ช่วยช่างโยธาร
4100_001

นายจิตติวัฒน์ ทองวิเศษ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

groupphoto10_13