สำนักปลัดเทศบาล 
มีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทั่วไป  6)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงาน จ้างของสำนักปลัดเทศบาล  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็น หน้าที่ของ กองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตาม นโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลและควบคุมการปฏิบัติงานธุรการ ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้
งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานสารบรรณของเทศบาล
 • งานดูแลและรักษา  จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
 • งานเลขานุการการประชุมพนักงาน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
 • งานสาธารณกุศล  และหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือ
 • งานตรวจสอบ  และแสดงเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับทางราชการ
 • งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
 • งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 • งานพัสดุและทรัพย์สินของสำนักปลัดเทศบาล
 • งานการเงินและบัญชีของสำนักปลัดเทศบาล
 • งานการจัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 • งานการจัดสถานที่ประชุมสภา
 • งานการนัดหมายการประชุมสภาเทศบาล
 • งานการจัดระเบียบวาระการประชุม
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
 • งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ
 • งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก
 • งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล    พนักงาน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
 • งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
 • งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
 • งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล
 • งานพัฒนาบุคลากร   เช่น  การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาดูงาน  การศึกษาต่อการขอรับทุนการศึกษา
 • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  เพิ่มขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภารกิจ
 • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักพรรดิมาลา  และผู้ทำคุณประโยชน์
 • งานแจ้งมติ  ก.ท.,  ก.ท.จ.  ให้สำนักหรือกองต่าง ๆ ทราบ
 • งานจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงาน  3  ปี  และงานจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง  4  ปี
 • งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
 • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
 • การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี
 • การจัดทำแผนชุมชน
 • การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
 • การจัดทำฐานข้อมูลของเทศบาลทุกด้าน
 • การจัดเก็บข้อมูลของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน
 • การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
 • งานเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
 • งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
 • งานเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • งานวิเคราะห์และพิจารณา  ทำความเห็น  สรุป  รายงาน  เสนอแนะ  รวมทั้ง
 • การดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  โคลนถล่ม
 • งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและระงับอัคคีภัยต่าง ๆ
 • งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
 • งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
 • งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 งานนิติการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 • งานจัดทำร่างเทศบัญญัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  เทศบัญญัติของเทศบาล
 • งานดำเนินการรับ-ดำเนินการเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์
 • งานดำเนินการคดีแพ่ง  คดีอาญา  และทางวินัยของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
 • งานตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติดำเนินการตามเทศบัญญัติก่อนการบังคับใช้
 • งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  ของเทศบาล
 • งานนิติกรรมอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 •  งานสังคมสงเคราะห์
 • งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
 • งานพัฒนาชุมชน
 • งานส่งเสริมกิจการเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส
 • งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • การจัดทำฐานข้อมูลของเทศบาลทุกด้าน
 • การจัดทำนิตยสาร  วารสารของเทศบาล
 • การจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาล
 • การควบคุมดูแลระบบกระจายเสียงตามสายอัตโนมัติของเทศบาล
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย