กองคลัง 
มีผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงาน จ้างของกองคลัง  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสาร ทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จบำนาญ  เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการ จัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาลและงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมาย  ประกอบด้วยส่วนราชการภายในดังนี้งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
 • งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
 • งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
 • งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
 • งานการรับเงิน  นำส่งเงิน  การโอนเงินงบประมาณ
 • งานการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินของกองคลัง  ฎีกาเงินนอกงบประมาณ  ฎีกาเงินสะสม
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานสถิติและการคลัง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 • งานจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน  รายงานประจำเดือน  รายงานประจำปีและรายงานอื่น ๆ
 • งานจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ
 • งานจัดทำระบบการควบคุมตรวจสอบภายใน
 • งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานการจัดซื้อการจัดจ้าง
 • งานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทุกกอง
 • งานการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ
 • งานการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
 • งานการจำหน่ายพัสดุ  และจำหน่ายหนี้สูญ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานสารบรรณ
 • งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
 • งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ
 • งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองคลัง  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
 • งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • งานการลาพักผ่อนประจำปี  และการลาอื่น ๆ
 • งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองคลังเทศบาลตำบลซำสูง
 • งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียนของกองคลัง
 • งานด้านประชาสัมพันธ์  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 • งานสวัสดิการต่าง ๆ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆของเทศบาล
 • งานวางแผนการจัดเก็บรายได้  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
 • งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
 • งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
 • งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
 • งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
 • งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  (ผ.ท.5)
 • งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่น
 • งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
 • งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
 • งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่น ๆ
 • งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  และภาษีป้ายในทะเบียนเงินปันผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  (ผ.ท.5)  ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
 • งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
 • งานเก็บรักษา  และการนำส่งเงินประจำวัน
 • งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
 • งานตรวจสอบและทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ  ภาษีในกำหนดของแต่ละปี
 • งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี  กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
 • งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี  กรณีไม่มาชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด
 • งานประสานงานกับฝ่ายนิติกรเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มาปฏิบัติตามกฎหมายภาษีบำรุง  ท้องที่  (ไม่ยื่นแบบ ฯ  และไม่ชำระภาษี)  โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
 • งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
 • งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการเร่งรัดรายได้
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานการประปา  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานการติดตั้ง  ขยายเขตประปาเทศบาล
 • งานปรับปรุงระบบการจำหน่วยน้ำของประปาเทศบาล
 • งานบำรุงรักษา  ซ่อมแซมระบบประปาเทศบาล(4)  งานปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาเทศบาล
 • งานดูแลรักษาแหล่งน้ำดิบของประปาเทศบาล
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย