กองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 6)  เป็นผู้บังคับบัญชา  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในกองวิชาการและแผนงาน  มีหน้าที่กำกับดูแล รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง เร่งรัดงานที่กำหนด ให้อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน  ประกอบด้วย 4 ส่วนงาน ดังนี้ งานธุรการ  แผนและงบประมาณ งานบริการและเผยแพร่  งานนิติการหรือราชการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีหัวหน้างานรับผิดชอบดังนี้
1. งานธุรการ มีหน้าที่  ดังนี้

 • งานสารบรรณของเทศบาล /งานการเงินและบัญชี ฎีกาเงินเดือน ส่งใช้เงินยืม ยืมเงินไปราชการ
 • งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
 • งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ
 • งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • งานจัดทำคำสั่งและประกาศผลของเทศบาล
 • งานจัดทำพัสดุ ตรวจสอบ กำกับดูแล จัดหา-รับพัสดุในกองช่าง
 • งานควบคุมงบประมาณของหน่วยงาน
 • งานรับ  – ส่งเอกสาร
 • งานออกเลขรับ –  หนังสือราชการ
 • งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั้งหนังสือภายนอก  และหนังสือภายในของหน่วยงาน
 • งานจัดเก็บค้นหาเอกสารของทางราชการประกาศคำสั่ง/งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานแผนและงบประมาณ  ประกอบด้วย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานนโยบายและแผนพัฒนาและงานจัดทำงบประมาณมีหน้าที่  ดังนี้

 • การวิเคราะห์  วิจัย  ประสานแผน  เพื่อเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย  จัดทำแผนหรือโครงการตลอดทั้งการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาล
 • ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหารแผนจังหวัด  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • การจัดทำแผนพัฒนาประจำปี
 • ติดตามประมวลผลตรวจสอบภายในทุกกองงานและส่วนราชการ
 • ดำเนินการติดตามประเมินผล
 • จัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 • กำกับดูแลในส่วนของการตรวจสอบภายในทุกกองงานและส่วนราชการ
 • จัดทำงบประมาณของส่วนราชการทุกกองงาน
 • ปรับปรุงแก้ไขประเมินผล
 • การจัดทำเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี
 • งานศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาในด้านการปกครอง
 • งานเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
 • งานกำหนดนโยบายรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
 • งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบายของทางราชการ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานบริการและเผยแพร่  ประกอบด้วย  งานวิชาการและเผยแพร่,งานสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลข่าวสารและงานประชาสัมพันธ์มีหน้าที่  ดังนี้

 • จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลต่างๆ ของเทศบาลตำบลหนองไผ่
 • งานปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน
 • งานเชื่อมโยงระบบข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่น
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
 • จัดทำระบบเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลตำบลนามน
 • งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
 • งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งานนิติการ  ประกอบด้วย  งานนิติกรรมสัญญา, งานร้องเรียนและร้องทุกข์และงานข้อบัญญัติเทศบาลมีหน้าที่  ดังนี้

 • รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายด้านต่างๆ  เช่น  การร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติกฎระเบียบและข้อบังคับ
 • การสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการทางเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์ หรือร้อง อุทธรณ์
 • การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย   การดำเนินการทางคดี  การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง  จัดทำนิติกรรม  หรือเอกสารที่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย  และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย