รับเรื่องราวร้องทุกข์

พบเห็นการทุจริต  หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม/เดือดร้อน โปรดแจ้ง

นายสมพงษ์  พรมวิเศษ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

โทร 0-4220-7708 ต่อ12
Email : nayok@np-nongpai.go.th

******หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของหน่วยงานที่หน้าที่ทำการ******

หากท่านติดต่องานแล้วไม่ได้รับความสะดวก เช่นล่าช้าหรือมาหลายครั้งแล้วไม่ได้รับข้อยุติ

กรุณาติดต่อโดยตรงนายสมพงษ์  พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่

หรือ นางสมทรัพย์    พลเสนา  ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่  ในวันและเวลาทำการ

เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ