1. ดัชนีรวม/ดัชนีประจำแฟ้ม
  2. มาตรา 7(1)โครงสร้าง เทศบาลตำบลหนองไผ่
  3. มาตรา 7(2)สรุปอำนาจหน้าที่
  4. มาตรา 7(3)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
  5. มาตรา 7(4)กฏ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง ฯลฯ
  6. มาตรา 9(3)แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  7. มาตรา 9(4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัิติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  8. มาตรา 9(8)ประกาศ กขร.เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใส