ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองไผ่
Call Center 0 4220 7708

กด 11 ห้องสำนักปลัด
กด 12 ห้องนายก
กด 13 ห้องเลขานุการ
กด 14 ห้องปลัด
กด 15 ห้องกองคลัง
กด 17 ห้องสภาเทศบาล
กด 18 ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กด 0 เพื่อติดต่อประชาสัมพันธ์