เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง