สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่
เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41330
โทร    042-295522
โทรสาร   042-295544
งานป้องกัน งานกู้ชีพ   042-219321
E-mail :   nongpaiudon@gmail.com
เว็บไซต์ :   www.np-nongpai.go.th