messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ประะกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview150
แบบประเมินการปฏิบัติงานของราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview111

folder การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview84
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview104
ร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นหน่วยดำเนินการสอบเปลี่ยนสายงานจากสายทั่วไปเป็นสายวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87

folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
รายงานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96
ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90
ขอความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview95
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100

folder หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview94

folder หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98