เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41330 โทร : 042-295522 โทรสาร : 042-295544

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 207
folder ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองไผ่
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองไผ่ Call Center 0 42295522 กด 11 ห้องนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ กด 12 ห้องรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ 1 กด 13 ห้องรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ 2 กด 14 ห้องเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก กด 15 ห้องกิจการสภา กด 16 ห้องปลัดเทศบาล กด 17 หัวหน้าสำนักปลัด กด 19 ห้องผู้อำนวยการกองคลัง กด 20 ห้องผู้อำนวยการกองช่าง กด 21 ห้องผู้อำนวยการกองวิชาการฯ กด 22 ห้องหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กด 23 งานธุรการ กด 24 งานสาธารณสุข กด 25 ห้องกองคลัง กด 26 ห้องกองช่าง กด 27 ห้องงานศึกษา/งานพัฒนาสังคม กด 31 ห้องรองปลัด กด 0 ห้องกองวิชาการ เบอร์แฟกซ์ 042-295544 งานป้องกันภัยฯ 042-219321
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 11
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 11
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 16
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 16
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร