ชื่อเรื่อง : ซื้อเพื่อให้การพัฒนาการของเด็กเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันเวลา จึงขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพลาสเจอร์ไรท์ จำนวน ๖ วัน (ทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง