ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง