ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกบ้านนายสวาท มหาเสนา ไปสี่แยก บ้านนางสำราญ หมวดไธสง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง