ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายบอกทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง