ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง