ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง