ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน มอก.) งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง