ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน มอก. ตู้กระจกบานเลื่อน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง