ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่ออาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง