ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) งานสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง