ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง