ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง