ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตะไก้เหนือ หมู่ที่ 5 ไปบ้านหนองนาเจริญ หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,800.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)