เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41330 โทร : 042-295522 โทรสาร : 042-295544

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 71
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 081-842-2840
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 081-842-2840
นายวงเดือน สุภาพพงษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
นายวงเดือน สุภาพพงษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
นายเจริญ อินทรักษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
นายเจริญ อินทรักษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
นายอภิชาติ พันธุมาภรณ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายอภิชาติ พันธุมาภรณ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายวิทยา ทุ่มศิลา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายวิทยา ทุ่มศิลา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
account_box สมาชิกสภา
นายหนูพัด นินทราช
ประธานสภาเทศบาล
นายหนูพัด นินทราช
ประธานสภาเทศบาล
นายอุทัย ภักสรสิทธิ์
รองประธานสภาเทศบาล
นายอุทัย ภักสรสิทธิ์
รองประธานสภาเทศบาล
นายสะอาด บุญคาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสะอาด บุญคาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางสุพรรณี วงศ์ละคร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางสุพรรณี วงศ์ละคร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประไพ คำวิโส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประไพ คำวิโส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอนันต์ ชนะชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอนันต์ ชนะชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายวิฑูรย์ สิงหาทุม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายวิฑูรย์ สิงหาทุม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายคำบุน ลินทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายคำบุน ลินทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ร.ต.ธีระยุทธ สีหาทับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ร.ต.ธีระยุทธ สีหาทับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางประหยัด วงษ์คำจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางประหยัด วงษ์คำจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ส.ต.อ.เสรี โคตรสีเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ส.ต.อ.เสรี โคตรสีเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอดิศร อรรคเศรษฐัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอดิศร อรรคเศรษฐัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาล
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาล
นางศิรินภา วินทะไชย
รองปลัดเทศบาล
นางศิรินภา วินทะไชย
รองปลัดเทศบาล
ว่าที่ร้อยโท สมพร อยู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าที่ร้อยโท สมพร อยู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุธนี หัวดอน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุธนี หัวดอน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอนันต์ ไชยภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอนันต์ ไชยภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายมนตรี ดอนชารี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายมนตรี ดอนชารี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
account_box สำนักปลัด
ว่าที่ร้อยโท สมพร อยู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าที่ร้อยโท สมพร อยู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าที่ ร.ท.สมพร อยู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าที่ ร.ท.สมพร อยู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
chevron_right ฝ่ายอำนวยการ
ว่าที่ ร.ท.สมพร อยู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าที่ ร.ท.สมพร อยู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุดารัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสุดารัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสุภัสสรา พิจิตรศิริ
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสุภัสสรา พิจิตรศิริ
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาววาสนา วงษ์คำด้วง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาววาสนา วงษ์คำด้วง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวมนต์วลี มาชัยฤทธิ์สกุล
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวมนต์วลี มาชัยฤทธิ์สกุล
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกนกนุช อันทะโคตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกนกนุช อันทะโคตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวดวงเนตร เรืองเดช
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวดวงเนตร เรืองเดช
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวลลนา เกษแก้ว
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวลลนา เกษแก้ว
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาววรัญญา นามปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววรัญญา นามปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสุวีร์นุช หาญฟ้าเลื่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสุวีร์นุช หาญฟ้าเลื่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายยุทธนา ลุพรหมมา
พนักงานขับรถขยะ
นายยุทธนา ลุพรหมมา
พนักงานขับรถขยะ
นายนิพล วงศ์นันท์
พนักงานขับรถยนต์หกล้อ
นายนิพล วงศ์นันท์
พนักงานขับรถยนต์หกล้อ
นายมนตรี กูดทา
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
นายมนตรี กูดทา
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
นายจีรภัทร ภูทองจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
นายจีรภัทร ภูทองจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
นางสำเนาว์ จันทจร
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
นางสำเนาว์ จันทจร
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
นายวิลัยศักดิ์ โสมะนาวัฒน์
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
นายวิลัยศักดิ์ โสมะนาวัฒน์
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
นางสาวตัดจวา ใจอ่อน
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
นางสาวตัดจวา ใจอ่อน
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
chevron_right ฝ่ายปกครอง
ว่าที่ ร.ท.สมพร อยู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าที่ ร.ท.สมพร อยู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางวรรณกมล ไชยธรรมมา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางวรรณกมล ไชยธรรมมา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวณฤดี มั่งมีศรี
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวณฤดี มั่งมีศรี
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวพัชราภรณ์ พันธุวงษา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพัชราภรณ์ พันธุวงษา
นักวิชาการศึกษา
นายนราธร เชาวนะกิจ
นิติกร
นายนราธร เชาวนะกิจ
นิติกร
จ่าเอกปัญญา สุพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
จ่าเอกปัญญา สุพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวโกทิพย์ เพียงเกษ
ครู
นางสาวโกทิพย์ เพียงเกษ
ครู
นางพรริภา ศรีจันทร์
ครู
นางพรริภา ศรีจันทร์
ครู
นางสาววรรณภา บุศราคัม
ครู
นางสาววรรณภา บุศราคัม
ครู
นางสาวรุ่งนภา โพธิเศษ
ครู
นางสาวรุ่งนภา โพธิเศษ
ครู
นางปรียาภรณ์ รักษาภักดี
ครู
นางปรียาภรณ์ รักษาภักดี
ครู
นางสาวกรรณิกา รัตนบุตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวกรรณิกา รัตนบุตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายมารุต ถำวาปี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายมารุต ถำวาปี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวอภิญญา อ้อมนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
นางสาวอภิญญา อ้อมนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
นางพัชรี จันทร์ศิริ
ผู้ดูแลเด็ก
นางพัชรี จันทร์ศิริ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนัชชา คนรู้
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนัชชา คนรู้
ผู้ดูแลเด็ก
นางสำรวย เคยสนิท
ผู้ดูแลเด็ก
นางสำรวย เคยสนิท
ผู้ดูแลเด็ก
นางภวิกา รวมธรรม
ผู้ดูแลเด็ก
นางภวิกา รวมธรรม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววชิราภรณ์ บุตรกัณหา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววชิราภรณ์ บุตรกัณหา
ผู้ดูแลเด็ก
นายกลยุทธ วงษ์นิลจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายกลยุทธ วงษ์นิลจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายเอกสิทธิ์ โพธิ์คำมา
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ
นายเอกสิทธิ์ โพธิ์คำมา
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ
นายอลงกรณ์ เรืองนุ้ย
คนงานทั่วไป(ประจำรถกู้ชีพ)
นายอลงกรณ์ เรืองนุ้ย
คนงานทั่วไป(ประจำรถกู้ชีพ)
นายเดวิด ผิวผัน
คนงานทั่วไป(ประจำรถกู้ชีพ)
นายเดวิด ผิวผัน
คนงานทั่วไป(ประจำรถกู้ชีพ)
นายคณิติน พรีมะสนธ์
คนงานจ้างเหมา(กู้ชีพ)
นายคณิติน พรีมะสนธ์
คนงานจ้างเหมา(กู้ชีพ)
account_box กองคลัง
นางสุธนี หัวดอน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุธนี หัวดอน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวคีรีบูรณ์ ศรีไตรเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวคีรีบูรณ์ ศรีไตรเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางพิมพ์ผกา วัฒนมงคล
นักวิชาการพัสดุ
นางพิมพ์ผกา วัฒนมงคล
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวสิริกร เหมือนสมัย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสิริกร เหมือนสมัย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวศิริรัตน์ ประธานี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวศิริรัตน์ ประธานี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางดารา สารีบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางดารา สารีบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสุกัญญา นพเก้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสุกัญญา นพเก้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิรัช รัตนพลแสน
พนักงานจ้างทั่วไป(กองคลัง)
นายวิรัช รัตนพลแสน
พนักงานจ้างทั่วไป(กองคลัง)
account_box กองช่าง
นายอนันต์ ไชยภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอนันต์ ไชยภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธีรศักดิ์ คำมี
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายธีรศักดิ์ คำมี
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายวรวุฒิ จันทะเลิศ
วิศวกรโยธา
นายวรวุฒิ จันทะเลิศ
วิศวกรโยธา
จ.ส.อ.เทพภักดี รวมธรรม
เจ้าพนักงานธุรการ
จ.ส.อ.เทพภักดี รวมธรรม
เจ้าพนักงานธุรการ
นายไชยกมล ตะรุวรรณ
นายช่างโยธา
นายไชยกมล ตะรุวรรณ
นายช่างโยธา
นายจิตติวัฒน์ ทองวิเศษ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายจิตติวัฒน์ ทองวิเศษ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายโกศล ยศกุล
พนักงานขับรถเครนกระเช้าไฟฟ้า
นายโกศล ยศกุล
พนักงานขับรถเครนกระเช้าไฟฟ้า
นายอำนาจ บัวสอน
พนักงานขับรถยนต์
นายอำนาจ บัวสอน
พนักงานขับรถยนต์
นายสงัด ฤทธิสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายสงัด ฤทธิสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายณัฐกร คำสามารถ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายณัฐกร คำสามารถ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายอภิชาติ วงษ์คำจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป(กองช่าง)
นายอภิชาติ วงษ์คำจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป(กองช่าง)
นายสุเทียบ จันทะพิทักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป(กองช่าง)
นายสุเทียบ จันทะพิทักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป(กองช่าง)
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายมนตรี ดอนชารี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายมนตรี ดอนชารี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสุภาพร สีหาทับ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสุภาพร สีหาทับ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวสวรรยา ฤทธิ์กล้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสวรรยา ฤทธิ์กล้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวลินดา ชาญประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวลินดา ชาญประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัชนี พักแพง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัชนี พักแพง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุมาลี บาริศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวสุมาลี บาริศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวสลิลดา วงศ์ละคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสลิลดา วงศ์ละคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 11
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 11
บุคลากรภายใน
account_box ปลัดเทศบาล
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 16
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 16
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร