เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
account_box กองคลัง
นางสาวสุดารัตน์ สายสัญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวคีรีบูรณ์ ศรีไตรเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางพิมพ์ผกา วัฒนมงคล
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวสิริกร เหมือนสมัย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวศิริรัตน์ ประธานี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางดารา สารีบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสุกัญญา นพเก้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิรัช รัตนพลแสน
พนักงานจ้างทั่วไป(กองคลัง)