เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41330 โทร : 042-295522 โทรสาร : 042-295544

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 154
account_box กองคลัง
นางสุธนี หัวดอน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุธนี หัวดอน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวคีรีบูรณ์ ศรีไตรเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวคีรีบูรณ์ ศรีไตรเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางพิมพ์ผกา วัฒนมงคล
นักวิชาการพัสดุ
นางพิมพ์ผกา วัฒนมงคล
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวสิริกร เหมือนสมัย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสิริกร เหมือนสมัย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวศิริรัตน์ ประธานี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวศิริรัตน์ ประธานี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางดารา สารีบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางดารา สารีบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสุกัญญา นพเก้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสุกัญญา นพเก้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิรัช รัตนพลแสน
พนักงานจ้างทั่วไป(กองคลัง)
นายวิรัช รัตนพลแสน
พนักงานจ้างทั่วไป(กองคลัง)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 11
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 11
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 16
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 16
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร