messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
check_circle ข้อมูลชุมชน
ข้อมูลประชากร
ประชากรตำบลหนองไผ่ มีประชากรทั้งหมด 8,886 คน ชาย 4,420 คน หญิง 4,466 คน จำนวนครัวเรือน 1,403 ครัวเรือน
เขตการปกครอง
ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน ดังนี้ ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ 1 2 บ้านแม่นนท์ 2 3 บ้านหนองบัวเงิน 3 4 บ้านหนองตะไก้ 4 5 บ้านหนองตะไก้เหนือ 5 6 บ้านหนองนาเจริญ 6 7 บ้านหนองตะไก้น้อย 7 8 บ้านหนองหิน 8 9 บ้านทอนกลาง 9 10 บ้านหนองบัวทอง 10 11 บ้านนาทองคำ 11 12 บ้านหนองตะไก้ไต้ 12