เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41330 โทร : 042-295522 โทรสาร : 042-295544

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 57
chevron_right ฝ่ายปกครอง
ว่าที่ ร.ท.สมพร อยู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าที่ ร.ท.สมพร อยู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางวรรณกมล ไชยธรรมมา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางวรรณกมล ไชยธรรมมา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวณฤดี มั่งมีศรี
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวณฤดี มั่งมีศรี
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวพัชราภรณ์ พันธุวงษา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพัชราภรณ์ พันธุวงษา
นักวิชาการศึกษา
นายนราธร เชาวนะกิจ
นิติกร
นายนราธร เชาวนะกิจ
นิติกร
จ่าเอกปัญญา สุพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
จ่าเอกปัญญา สุพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวโกทิพย์ เพียงเกษ
ครู
นางสาวโกทิพย์ เพียงเกษ
ครู
นางพรริภา ศรีจันทร์
ครู
นางพรริภา ศรีจันทร์
ครู
นางสาววรรณภา บุศราคัม
ครู
นางสาววรรณภา บุศราคัม
ครู
นางสาวรุ่งนภา โพธิเศษ
ครู
นางสาวรุ่งนภา โพธิเศษ
ครู
นางปรียาภรณ์ รักษาภักดี
ครู
นางปรียาภรณ์ รักษาภักดี
ครู
นางสาวกรรณิกา รัตนบุตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวกรรณิกา รัตนบุตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายมารุต ถำวาปี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายมารุต ถำวาปี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวอภิญญา อ้อมนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
นางสาวอภิญญา อ้อมนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
นางพัชรี จันทร์ศิริ
ผู้ดูแลเด็ก
นางพัชรี จันทร์ศิริ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนัชชา คนรู้
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนัชชา คนรู้
ผู้ดูแลเด็ก
นางสำรวย เคยสนิท
ผู้ดูแลเด็ก
นางสำรวย เคยสนิท
ผู้ดูแลเด็ก
นางภวิกา รวมธรรม
ผู้ดูแลเด็ก
นางภวิกา รวมธรรม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววชิราภรณ์ บุตรกัณหา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววชิราภรณ์ บุตรกัณหา
ผู้ดูแลเด็ก
นายกลยุทธ วงษ์นิลจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายกลยุทธ วงษ์นิลจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายเอกสิทธิ์ โพธิ์คำมา
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ
นายเอกสิทธิ์ โพธิ์คำมา
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ
นายอลงกรณ์ เรืองนุ้ย
คนงานทั่วไป(ประจำรถกู้ชีพ)
นายอลงกรณ์ เรืองนุ้ย
คนงานทั่วไป(ประจำรถกู้ชีพ)
นายเดวิด ผิวผัน
คนงานทั่วไป(ประจำรถกู้ชีพ)
นายเดวิด ผิวผัน
คนงานทั่วไป(ประจำรถกู้ชีพ)
นายคณิติน พรีมะสนธ์
คนงานจ้างเหมา(กู้ชีพ)
นายคณิติน พรีมะสนธ์
คนงานจ้างเหมา(กู้ชีพ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 11
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 11
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 16
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 16
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร