เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
chevron_right ฝ่ายอำนวยการ
ว่าที่ ร.ท.สมพร อยู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
สิบเอกสำเนียง ผาดีอุ่น
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาววาสนา วงษ์คำด้วง
นักทรัพยากรบุคคล

นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกนกนุช อันทะโคตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุทธิดา ฝูงที
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวดวงเนตร เรืองเดช
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวลลนา เกษแก้ว
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาววรัญญา นามปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสุวีร์นุช หาญฟ้าเลื่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายยุทธนา ลุพรหมมา
พนักงานขับรถขยะ
นายนิพล วงศ์นันท์
พนักงานขับรถยนต์หกล้อ
นายมนตรี กูดทา
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
นายจีรภัทร ภูทองจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
นางสำเนาว์ จันทจร
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
นายวิลัยศักดิ์ โสมะนาวัฒน์
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
นางสาวตัดจวา ใจอ่อน
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)