เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41330 โทร : 042-295522 โทรสาร : 042-295544

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 214
chevron_right ฝ่ายอำนวยการ
ว่าที่ ร.ท.สมพร อยู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าที่ ร.ท.สมพร อยู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุดารัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสุดารัตน์ กิตติพัฒน์วงศ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสุภัสสรา พิจิตรศิริ
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสุภัสสรา พิจิตรศิริ
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาววาสนา วงษ์คำด้วง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาววาสนา วงษ์คำด้วง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวมนต์วลี มาชัยฤทธิ์สกุล
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวมนต์วลี มาชัยฤทธิ์สกุล
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกนกนุช อันทะโคตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกนกนุช อันทะโคตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวดวงเนตร เรืองเดช
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวดวงเนตร เรืองเดช
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวลลนา เกษแก้ว
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวลลนา เกษแก้ว
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาววรัญญา นามปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววรัญญา นามปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสุวีร์นุช หาญฟ้าเลื่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสุวีร์นุช หาญฟ้าเลื่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายยุทธนา ลุพรหมมา
พนักงานขับรถขยะ
นายยุทธนา ลุพรหมมา
พนักงานขับรถขยะ
นายนิพล วงศ์นันท์
พนักงานขับรถยนต์หกล้อ
นายนิพล วงศ์นันท์
พนักงานขับรถยนต์หกล้อ
นายมนตรี กูดทา
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
นายมนตรี กูดทา
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
นายจีรภัทร ภูทองจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
นายจีรภัทร ภูทองจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
นางสำเนาว์ จันทจร
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
นางสำเนาว์ จันทจร
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
นายวิลัยศักดิ์ โสมะนาวัฒน์
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
นายวิลัยศักดิ์ โสมะนาวัฒน์
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
นางสาวตัดจวา ใจอ่อน
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
นางสาวตัดจวา ใจอ่อน
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 11
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 11
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 16
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 16
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร