เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41330 โทร : 042-295522 โทรสาร : 042-295544

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 42
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายมนตรี ดอนชารี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายมนตรี ดอนชารี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสุภาพร สีหาทับ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสุภาพร สีหาทับ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวสวรรยา ฤทธิ์กล้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสวรรยา ฤทธิ์กล้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวลินดา ชาญประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวลินดา ชาญประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัชนี พักแพง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัชนี พักแพง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุมาลี บาริศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวสุมาลี บาริศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวสลิลดา วงศ์ละคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสลิลดา วงศ์ละคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 11
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 11
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 16
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
สายด่วนโทร : 042-295522 ต่อ 16
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร