messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายมนตรี ดอนชารี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสุภาพร สีหาทับ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวสวรรยา ฤทธิ์กล้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวลินดา ชาญประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัชนี พักแพง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุมาลี บาริศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวสลิลดา วงศ์ละคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ