messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
folder หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 74
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 109
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน : 91
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2561 | เปิดอ่าน : 113
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2558 | เปิดอ่าน : 102
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1