messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
check_circle การยื่นแบบชำระภาษี
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด
ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ระยะเวลาดังนี้ *ภาษีโรงเรือน-ที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี *ภาษีป้าย ยื่นแบบชำระภาษี เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม ของทุกปี *ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบชำระภาษี เดือนมกราคม-เดือนเมษายน ของทุกปี *****เอกสารประกอบการยื่นแบบ****** ๑.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๒.สำเนาทะเบียนบ้าน ๓.ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา(ถ้ามี) ๔.หนังสือรับรองการจดทะเบียนร้านค้าหรือนิติบุคคล ๕.สัญญาเช่า(ถ้ามี) ๖.หลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี)