messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
check_circle สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
มีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 6) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน จ้างของสำนักปลัดเทศบาล โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็น หน้าที่ของ กองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตาม นโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลและควบคุมการปฏิบัติงานธุรการ ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้
งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.งานสารบรรณของเทศบาล 2.งานดูแลและรักษา จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 3.งานเลขานุการการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 4.งานสาธารณกุศล และหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือ 5.งานตรวจสอบ และแสดงเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับทางราชการ 6.งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 7.งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล 8.งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 9.งานพัสดุและทรัพย์สินของสำนักปลัดเทศบาล 10.งานการเงินและบัญชีของสำนักปลัดเทศบาล 11.งานการจัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาเทศบาล 12.งานการจัดสถานที่ประชุมสภา 13.งานการนัดหมายการประชุมสภาเทศบาล 14.งานการจัดระเบียบวาระการประชุม 15.งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 2.งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ 3.งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 4.งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 5.งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 6.งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 7.งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล 8.งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อการขอรับทุนการศึกษา 9.งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน เพิ่มขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภารกิจ 10.งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์ 11.งานแจ้งมติ ก.ท., ก.ท.จ. ให้สำนักหรือกองต่าง ๆ ทราบ 12.งานจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี และงานจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี 13.งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 14.งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ 15.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2.การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 3.การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 4.การจัดทำแผนชุมชน 5.การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 6.การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 7.การจัดทำฐานข้อมูลของเทศบาลทุกด้าน 8.การจัดเก็บข้อมูลของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน 9.การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 10.งานเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 2.งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 3.งานเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 2.งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้ง 3.การดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม 4.งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและระงับอัคคีภัยต่าง ๆ 5.งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6.งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน 7.งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 8.งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.งานจัดทำร่างเทศบัญญัติตามกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติของเทศบาล 2.งานดำเนินการรับ-ดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 3.งานดำเนินการคดีแพ่ง คดีอาญา และทางวินัยของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 4.งานตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติดำเนินการตามเทศบัญญัติก่อนการบังคับใช้ 5.งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของเทศบาล 6.งานนิติกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.งานสังคมสงเคราะห์ 2.งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 3.งานพัฒนาชุมชน 4.งานส่งเสริมกิจการเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 5.งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 6.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.การจัดทำฐานข้อมูลของเทศบาลทุกด้าน 2.การจัดทำนิตยสาร วารสารของเทศบาล 3.การจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาล 4.การควบคุมดูแลระบบกระจายเสียงตามสายอัตโนมัติของเทศบาล 5.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย