messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
check_circle กองวิชาการและแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 6) เป็นผู้บังคับบัญชา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในกองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่กำกับดูแล รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง เร่งรัดงานที่กำหนด ให้อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน ประกอบด้วย 4 ส่วนงาน ดังนี้ งานธุรการ แผนและงบประมาณ งานบริการและเผยแพร่ งานนิติการหรือราชการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีหัวหน้างานรับผิดชอบดังนี้
งานธุรการ มีหน้าที่ ดังนี้
1.งานสารบรรณของเทศบาล /งานการเงินและบัญชี ฎีกาเงินเดือน ส่งใช้เงินยืม ยืมเงินไปราชการ 2.งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 3.งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ 4.งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ 5.งานจัดทำคำสั่งและประกาศผลของเทศบาล 6.งานจัดทำพัสดุ ตรวจสอบ กำกับดูแล จัดหา-รับพัสดุในกองช่าง 7.งานควบคุมงบประมาณของหน่วยงาน 8.งานรับ – ส่งเอกสาร 9.งานออกเลขรับ – หนังสือราชการ 10.งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั้งหนังสือภายนอก และหนังสือภายในของหน่วยงาน 11.งานจัดเก็บค้นหาเอกสารของทางราชการประกาศคำสั่ง/งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานแผนและงบประมาณ
ประกอบด้วย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนโยบายและแผนพัฒนาและงานจัดทำงบประมาณมีหน้าที่ ดังนี้ 1.การวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน เพื่อเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการตลอดทั้งการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาล 2.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารแผนจังหวัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานตามที่ได้รับมอบหมาย 3.การจัดทำแผนพัฒนาประจำปี 4.ติดตามประมวลผลตรวจสอบภายในทุกกองงานและส่วนราชการ 5.ดำเนินการติดตามประเมินผล 6.จัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 7.กำกับดูแลในส่วนของการตรวจสอบภายในทุกกองงานและส่วนราชการ 8.จัดทำงบประมาณของส่วนราชการทุกกองงาน 9.ปรับปรุงแก้ไขประเมินผล 10.การจัดทำเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี 11.งานศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาในด้านการปกครอง 12.งานเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 13.งานกำหนดนโยบายรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 14.งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบายของทางราชการ 15.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานตามที่ได้รับมอบหมาย
งานบริการและเผยแพร่
ประกอบด้วย งานวิชาการและเผยแพร่,งานสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลข่าวสารและงานประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ ดังนี้ 1.จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลต่างๆ ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ 2.งานปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน 3.งานเชื่อมโยงระบบข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่น 4.งานบริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 5.จัดทำระบบเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลตำบลนามน 6.งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล 7.งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ 8.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย