messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
check_circle กองคลัง
กองคลัง
มีผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน จ้างของกองคลัง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร ทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการ จัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมาย ประกอบด้วยส่วนราชการภายในดังนี้
งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.งานตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 2.งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 3.งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 4.งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย 5.งานการรับเงิน นำส่งเงิน การโอนเงินงบประมาณ 6.งานการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินของกองคลัง ฎีกาเงินนอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม 7.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานสถิติและการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.งานจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด 2.งานจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน รายงานประจำเดือน รายงานประจำปีและรายงานอื่น ๆ 3.งานจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ 4.งานจัดทำระบบการควบคุมตรวจสอบภายใน 5.งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ 6.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.งานการจัดซื้อการจัดจ้าง 2.งานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทุกกอง 3.งานการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ 4.งานการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 5.งานการจำหน่ายพัสดุ และจำหน่ายหนี้สูญ 6.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.งานสารบรรณ 2.งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 3.งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ 4.งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองคลัง รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 5.งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ 6.งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ 7.งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองคลังเทศบาลตำบลซำสูง 8.งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียนของกองคลัง 9.งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 10.งานสวัสดิการต่าง ๆ 11.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆของเทศบาล 2.งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 3.งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล 4.งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น 5.งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร 6.งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี 7.งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) 8.งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น 9.งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ 10.งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ 11.งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินปันผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน 12.งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี 13.งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน 14.งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า 15.งานตรวจสอบและทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภาษีในกำหนดของแต่ละปี 16.งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด 17.งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด 18.งานประสานงานกับฝ่ายนิติกรเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มาปฏิบัติตามกฎหมายภาษีบำรุง ท้องที่ (ไม่ยื่นแบบ ฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 19.งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 20.งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้ 21.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานการประปา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.งานการติดตั้ง ขยายเขตประปาเทศบาล 2.งานปรับปรุงระบบการจำหน่วยน้ำของประปาเทศบาล 3.งานบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบประปาเทศบาล(4) งานปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาเทศบาล 4.งานดูแลรักษาแหล่งน้ำดิบของประปาเทศบาล 5.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย